Spectate/Replays of specific decks in the client possible?

2022.01.25 16:04 solocollection Spectate/Replays of specific decks in the client possible?

Do I need to follow/friend other people in order to watch replays?
submitted by solocollection to masterduel [link] [comments]


2022.01.25 16:04 GERDI-RMTK KB0023: Koninklijk besluit maatregelen hoogpathogene aviaire influenza 2022

Koninklijk besluit maatregelen hoogpathogene aviaire influenza 2022 Wij Dekoul, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op voordracht van Onze Minister van Klimaat, Landbouw en Energie van 24 januari 2022,
Gelet op Uitvoeringsbesluit (EU) 2018/1136 van de Commissie van 10 augustus 2018 betreffende risicobeperking en versterkte bioveiligheidsmaatregelen en systemen voor vroege opsporing in verband met de risico's die wilde vogels inhouden wat de overdracht van hoogpathogene aviaire-influenzavirussen op pluimvee betreft (PbEU 2018, L 205) en de artikelen 17 en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;
Gelet op het Koninklijk besluit van 11 januari 2022 (KB0014) tot het afschermen en ophokken van gevogelte in verband met de preventie van hoogpathogene aviaire influenza (H5N1);
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1. Begripsbepalingen
1) In dit besluit wordt verstaan onder:
commercieel gehouden gevogelte: gevogelte bestemd voor de productie van vlees, eieren of andere producten, voor het uitzetten in het wild, of het fokken van gevogelte voor deze doeleinden, met de bedoeling geld te verdienen;
hygiëneprotocol: set praktische hygiëneregels ter bevordering van de bioveiligheid in een specifieke situatie, zoals bekendgemaakt op de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;
inrichting: agrarische of andere locatie waar commercieel gehouden gevogelte of ander gevogelte wordt gekweekt of gehouden, met uitzondering van slachthuizen, vervoermiddelen, quarantainevoorzieningen, quarantainestations, grensinspectieposten en laboratoria die met officiële toestemming aviaire influenzavirussen bewaren;
loopvogels: Struthioniformes (struisvogels), Rheiformes (nandoes), Casuariiformes (kasuarissen en emoes) en Apterygiformes (kiwi's);
risicogevogelte: pluimvee, watervogels of loopvogels, in gevangenschap gefokt of gehouden;
vervoer: vervoer over de openbare weg, met of zonder vervoermiddel;
vogelverblijfplaats: kooi, volière, terrein of gebouw met uitzondering van woonruimte, waar risicogevogelte aanwezig is of gewoonlijk wordt gehouden en aanverwante ruimtes waar materiaal ten behoeve van het risicogevogelte is opgeslagen of gewoonlijk wordt opgeslagen;
watervogels: zwanen, ganzen, eenden, duikers, aalscholvers, reigers, ooievaars, ibissen, flamingo’s, futen, kraanvogels, rallen, steltlopers, meeuwen en sterns.
2) Onder vervoer wordt mede verstaan: aanvoer en afvoer.
3) Deze regeling berust mede op artikel 18 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren.
Artikel 2. Bezoekverbod en mondneusmaskerplicht vogelverblijfplaatsen
1) Het is bezoekers verboden een vogelverblijfplaats alsmede niet deugdelijk fysiek van die verblijfplaats afgescheiden woonruimte of ander deel van een inrichting te betreden.
2) In afwijking van het eerste lid is het toegestaan een vogelverblijfplaats te betreden, indien:
a) het bezoek noodzakelijk is in het kader van volksgezondheid, diergezondheid, dierenwelzijn of gezondheid van in de stal aanwezige personen;
b) voor zover het een inrichting met commercieel gehouden gevogelte betreft, het bezoek plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol;
c) de bezoeker het bezoek registreert, en
d) de bezoeker een mondneusmasker van het type FFP2 draagt.
3) In afwijking van het tweede lid zijn de onderdelen b, c en d van dat lid niet van toepassing, indien een acute noodsituatie zich tegen toepassing van die onderdelen verzet.
4) In afwijking van het eerste lid is het toegestaan een vogelverblijfplaats te betreden, indien:
a) het bezoek betreft van personeel van de inrichting waarvan de vogelverblijfplaats onderdeel uitmaakt,
b) voor zover het een inrichting met commercieel gehouden gevogelte betreft, het bezoek plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol;
c) de bezoeker in de 72 uren voorafgaand aan het bezoek geen andere inrichting met commercieel gehouden gevogelte heeft bezocht,
d) de bezoeker geen mondneusmasker van het type FFP2 draagt.
5) Het is een houder van gevogelte verboden om een bezoeker toe te laten tot de in het eerste lid bedoelde ruimtes, tenzij het bezoek op grond van het tweede, derde of vierde lid is toegestaan.
6) Het eerste tot en met vijfde lid zijn van overeenkomstige toepassing op het vervoermiddel van een bezoeker.
Artikel 2a. Afwijking bezoekverbod diergaarden
In afwijking van artikel 2 is het toegestaan een vogelverblijfplaats van een diergaarde waar risicogevogelte aanwezig is of gewoonlijk wordt gehouden te betreden, indien:
a) het risicogevogelte aanwezig is of gewoonlijk wordt gehouden in een overkapte doorloopvolière; en
b) de diergaarde is erkend op grond van artikel 13 van Richtlijn 92/65/EEG van de Raad van 13 juli 1992 tot vaststelling van de veterinairrechtelijke voorschriften voor het handelsverkeer en de invoer in de Gemeenschap van dieren, sperma, eicellen en embryo’s waarvoor ten aanzien van de veterinairrechtelijke voorschriften geen specifieke communautaire regelgeving als bedoeld in bijlage A, onder I, van Richtlijn 90/425/EEG geldt (PbEU 1992, L 268).
Artikel 2b. Bezoekverbod commerciële inrichting
1) Onverminderd artikel 2 is het bezoekers verboden een inrichting te betreden waar gevogelte commercieel wordt gehouden.
2) In afwijking van het eerste lid is het betreden van een inrichting als bedoeld in het eerste lid toegestaan, indien:
a) het bezoek plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol, en
b) de bezoeker het bezoek registreert, en
c) de bezoeker een mondneusmasker van het type FF2 draagt.
3) Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op het vervoermiddel van de bezoeker.
4) Een houder van commercieel gehouden gevogelte brengt duidelijk zichtbare afscheidingen aan langs de grenzen van de inrichting.
Artikel 2c. Registratieplicht
Een houder van gevogelte houdt een register bij van bezoeken aan een vogelverblijfplaats, niet deugdelijk fysiek van die verblijfplaats afgescheiden woonruimte of ander deel van een inrichting, waarin ten minste zijn opgenomen:
a) naam, adres en woonplaats van de bezoeker,
b) voor zover de bezoeker een vervoermiddel heeft gebruikt: soort en kenteken van het vervoermiddel,
c) reden van het bezoek, en
d) datum en tijdstip van aankomst en vertrek van de bezoeker.
Artikel 2d. Verbod wedstrijden en tentoonstellingen met vogels
Jaarbeurzen, markten, wedvluchten, culturele evenementen, tentoonstellingen, keuringen of andere tijdelijke verzamelingen zijn verboden, voor zover daar risicogevogelte op een plaats wordt verzameld.
Artikel 2e. Vervoer van commercieel gehouden pluimvee
1) Het is verboden pluimvee, met uitzondering van eendagskuikens, te vervoeren tussen inrichtingen waar pluimvee commercieel wordt gehouden.
2) In afwijking van het eerste lid is het vervoer toegestaan indien:
a) het vervoer rechtstreeks plaats vindt,
b) het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol, en
c) het pluimvee vergezeld gaat van een verklaring, die minder dan 24 uur oud is, van een dierenarts dat het pluimvee dat wordt gehouden in de inrichting waarvandaan het vervoer plaatsvindt, op basis van een klinische inspectie geen ziekteverschijnselen vertoont.
3) De verklaring, bedoeld in het tweede lid, onder c, bevat in elk geval:
a) de datum en het tijdstip van de klinische inspectie;
b) de contactgegevens en het registratienummer, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Regeling identificatie en registratie van dieren van de houder van de inrichting waarvandaan het vervoer plaatsvindt;
c) de bevindingen van de klinische inspectie;
d) naam en handtekening van de dierenarts.
4) De houder van de inrichting waar het pluimvee wordt afgeleverd, bewaart de in het tweede lid, onder c, bedoelde verklaring gedurende zes maanden.
Artikel 2f. Vervoer van eenden en kalkoenen naar een slachterij
1) Het is verboden eenden of kalkoenen te vervoeren tussen een inrichting waar eenden of kalkoenen commercieel worden gehouden en een slachterij.
2) In afwijking van het eerste lid is het vervoer toegestaan indien:
a) het vervoer rechtstreeks plaatsvindt,
b) het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol, en
c) de eenden of kalkoenen vergezeld gaan van een verklaring, die minder dan 24 uur oud is, van een dierenarts dat de eenden of kalkoenen die worden gehouden in de inrichting waarvandaan het vervoer plaatsvindt, op basis van een klinische inspectie geen ziekteverschijnselen vertonen.
3) De verklaring, bedoeld in het tweede lid, onder c, bevat in elk geval:
a) de datum en het tijdstip van de klinische inspectie;
b) de contactgegevens en het registratienummer, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Regeling identificatie en registratie van dieren van de houder van de inrichting waarvandaan het vervoer plaatsvindt;
c) de bevindingen van de klinische inspectie;
d) naam en handtekening van de dierenarts.
4) De eigenaar of exploitant van de slachterij waar de eenden of kalkoenen worden afgeleverd, bewaart de in het tweede lid, onder c, bedoelde verklaring gedurende zes maanden.
Artikel 2g. Vervoeren naar inrichting eenden of kalkoenen
1) Het is verboden vee, eendagskuikens, mest, eieren, diervoeders, melk of strooisel van of naar een inrichting met commercieel gehouden eenden of kalkoenen te vervoeren.
2) In afwijking van het eerste lid is het vervoer toegestaan indien:
a) per door de vervoerder af te leggen route maximaal één inrichting met commercieel gehouden gevogelte wordt bezocht;
b) het vervoer plaatsvindt overeenkomstig een hygiëneprotocol.
Artikel 2h. Aanscherping meldingsplicht verschijnselen aviaire influenza eendenhouderijen
Degene die bedrijfsmatig eenden houdt meldt vanaf de zevende dag na de dag van opzet, in afwijking van artikel 84, eerste lid, aanhef en onderdeel c, van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s, onverwijld aan de minister elke verhoogde sterfte bij zijn eenden, in de volgende gevallen:
a) 0,15% of meer uitval per dag gedurende twee opeenvolgende dagen; of
b) 0,5 % of meer uitval op een dag en gelijktijdig een voeropname daling van 5%.
Artikel 2i. Aanvullende meldingsplicht verschijnselen aviaire influenza leghennen, vermeerderingsdieren of vleeskuikens
Degene die bedrijfsmatig leghennen, vermeerderingsdieren of vleeskuikens houdt, meldt, ingeval die dieren ouder zijn dan 10 dagen, in aanvulling op artikel 84, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Regeling preventie, bestrijding en monitoring van besmettelijke dierziekten en zoönosen en TSE’s, onverwijld aan de minister elke verhoogde sterfte van zijn leghennen, vermeerderingsdieren of vleeskuikens, indien het aantal dieren van de onderscheiden categorieën dat sterft gedurende twee achtereenvolgende dagen groter is dan drie maal het gemiddelde sterftecijfer van het desbetreffende koppel in de week voorafgaand aan de sterfte.
Artikel 3 Inwerkingtreding
Dit besluit treedt onmiddellijk naar haar bekendmaking op het internet in werking.
Nijmegen, 24 januari 2022
ᴅᴇ ᴍɪɴɪsᴛᴇʀ ᴠᴀɴ ᴋʟɪᴍᴀᴀᴛ, ʟᴀɴᴅʙᴏᴜᴡ ᴇɴ ᴇɴᴇʀɢɪᴇ
Enderela
Toelichting
Zoals ik uw Kamer per brief heb geïnformeerd, treft het Kabinet met dit Besluit additionele maatregelen om de verspreiding van hoogpathogene aviaire influenza (vogelgriep) tegen te gaan. De maatregelen dienen om de verspreiding van (wilde) dieren op andere dieren te remmen en de verspreiding van dier op mens zo veel als mogelijk tegen te gaan.
In mijn brief heb ik u geïnformeerd over het invoeren van een bezoekersverbod, een mondneusmaskerplicht en het uitbreiden van de ophok- en afschermplicht. Dit Besluit geeft gehoor aan de eerste twee genoemde maatregelen. Met een apart Besluit zal de ophok- en afschermplicht uitgebreid worden tot niet commerciële houders van gevogelte.
Deze lezing loopt tot en met zondag, 30 januari submitted by GERDI-RMTK to RMTK [link] [comments]


2022.01.25 16:04 Responsible-Ad-7473 Check out the livestream I made with lofi hiphop

Hope you like it
https://www.youtube.com/watch?v=-EDHF7c5uyk&ab_channel=NedislavKolev
submitted by Responsible-Ad-7473 to LofiHipHop [link] [comments]


2022.01.25 16:04 retrodinburu Small January haul

submitted by retrodinburu to MangaCollectors [link] [comments]


2022.01.25 16:04 No_Bit9612 Hi all, anyone knows why when building a power query the refresh is instantaneous and then when accessing the file afterwards it takes forever??

submitted by No_Bit9612 to PowerQuery [link] [comments]


2022.01.25 16:04 The810kid Character types you would have liked to see for yourself Spike Spinoff

I made a similar thread for Faith a few months back. For a proposed Spike Spin off what character dynamic or archetypes would you like to have seen for characters on this show. They can be existing Buffyverse characters or brand new but what type of personalities would you have surrounded our blonde bear with?
submitted by The810kid to buffy [link] [comments]


2022.01.25 16:04 Redditario is there a subreddit for request video editing?

submitted by Redditario to findareddit [link] [comments]


2022.01.25 16:04 Malted_Milk The taming of a Wolf!

The taming of a Wolf! submitted by Malted_Milk to blessunleashed [link] [comments]


2022.01.25 16:04 BabygirlFanss [over 18] 🖤❤️💫 -leave a comment to make me smile :)

[over 18] 🖤❤️💫 -leave a comment to make me smile :) submitted by BabygirlFanss to selfie [link] [comments]


2022.01.25 16:04 ThriftStoreUnicorn Seeking Native comic book artist for paid project

Title. Group of creatives with a solid story and some great connections needs an artist to branch out into a graphic novel series. Story leans heavily on some Indigenous characters; seeking to find a Native artist for their perspective. Project is paid/full partnership. DM me if you know anyone who would be interested. Thx!
submitted by ThriftStoreUnicorn to comicbookart [link] [comments]


2022.01.25 16:04 Kinmuan Who are the 'Island Boys' and why do US troops (/u/RakumiAzuri) keep paying them for military shoutout videos?

Who are the 'Island Boys' and why do US troops (RakumiAzuri) keep paying them for military shoutout videos? submitted by Kinmuan to army [link] [comments]


2022.01.25 16:04 TauCow The Milky Way, picture taken by me.

The Milky Way, picture taken by me. submitted by TauCow to telescopes [link] [comments]


2022.01.25 16:04 logintoreadcomments For beginners: If you are too stressed about farming, year 1 can be fun without it.

For beginners: If you are too stressed about farming, year 1 can be fun without it. submitted by logintoreadcomments to StardewValley [link] [comments]


2022.01.25 16:04 elmo1182 Mexico stamp

Mexico stamp submitted by elmo1182 to PassportPorn [link] [comments]


2022.01.25 16:04 dirrtyremixes Marcan Liav - X Y / 340SD / Stripped Digital

submitted by dirrtyremixes to scenedl [link] [comments]


2022.01.25 16:04 BecauseTheyAreCunts Who is Jordan Peterson?

I read the recent article from Jordan Peterson explaining why he is no longer a tenured professor at the University of Toronto. It is basically a long rant, teetering on the balance of how stupid political correctness has become and the end of the world.
The article is a dig at CEOs and heads of universities. The accusations and language he uses in the article are those used by a bully, rather than a professor. At the end of the article, we have actually learned nothing.
And this made me think, what have I learned from Jordan Peterson. I first met the man on the Joe Rogan podcast, where he explained that God play a different role in people lives, it is a symbolic driving force. During the podcast, he also said something about trans rights, but for me that was his way to get on the world stage. It created a massive following for him. I never understood this. There was nothing wrong to that Canadian bill.
Thing is, I do not personally know anybody that shares JPs thoughts on trans rights and the way universities and corporations are adopting diversity. I met a lawyer who worked at Goldman Sachs, and she explained that diversity training happens on the first day of your employment, and that it is cause instant dismissal. At the same time, that bank writes spreadsheets that slice and dice consumer behavior on everything from sex to the neighborhood you live in for a profit. It is fine to call somebody stupid in Goldman Sach, but if you comment on their skin color, you are escorted out of the building. They choose to run their organization that way, and who is JP to criticize them?
JPs arguments just does not hold, and subsequently they have all been discredit. In the meantime I have advanced my studies in cognitive sciences, read philosophy, anthropology, cognitive psychology and AI. All this while trying most of the drugs I could get my hands on (skipped heroin).
With philosophy, I was so surprised how wrong JP is on Nietzsche and Nihilism. In essence, he is a deconstructist who has no control over basic concepts of ontology and meta physics.
The reason cognitive science have removed psychology is that none of the papers has actually developed a foundation. I was surprised to learn that JP Jungian world has all been discredited. Over half of the papers released in psychology are unreplicatable and most has no empirical evidence.
JPs entire world view on personality is not popular at the moment. With AI, we are learning that the learning systems of traits and behavior are far more concrete. The Jungian archetypes and the Freud dream analysis are seen as a bit of fun (like mbti).
What bothers be about JP:

The more I learned about the world, the more I realize I have wasted a lof of time JP. And I learned nothing.
submitted by BecauseTheyAreCunts to JordanPeterson [link] [comments]


2022.01.25 16:04 Rafa101010 Mute rework idea

So I think mute could be added to the game. Possibly rework his EMP so it either stuns enemies or interrupts/prevents their abilities. Maybe give it a buff where it can destroy nests in a certain radius around it, and through walls.
submitted by Rafa101010 to R6Extraction [link] [comments]


2022.01.25 16:04 Ballabird77 After the Crash | X100V (my first proper camera)

After the Crash | X100V (my first proper camera) submitted by Ballabird77 to fujifilm [link] [comments]


2022.01.25 16:04 CyclonePower14 22 [M4F] USA/Online - Looking for that special someone! :) [Relationship]

Howdy!🤠 I'm from the U.S. and I'm in search of that special someone! A little bit about me: I'm a senior in college studying philosophy and history. My hobbies consist of bowling, playing video games (I play on Xbox), watching movies & TV, exercising, and sometimes drawing! Some fun facts about me are that I'm lactose intolerant, I've never broken a bone, and I can recite the alphabet backwards.
In terms of who I'm looking for: I'm looking for a girl who is between the age of 18-25 and is preferably from the United States. It's okay if you aren't, I can make exceptions!
If you are interested in chatting, feel free to send me a chat message! :) I hope to hear from you and that you're having a great day or night!
submitted by CyclonePower14 to MeetPeople [link] [comments]


2022.01.25 16:04 Own-Currency-3141 Which huawei watch is the best out of all of them. In terms of best accuracy to heart rate, sleep and overall whicg one would you say is the best. I've heard the watch 3 has very bad heart rate accuracy.

submitted by Own-Currency-3141 to HuaweiWatchGT [link] [comments]


2022.01.25 16:04 EdORiordan28 Investing Outlook Talk on Wednesday 2nd at 6pm

Folks, I'm hosting a webinar (it's free and there isn't a hard sell to join anything either) on the investing outlook for irish investors with Peter Brown of Baggot Investment Partners delivering the talk. He's going to look at China, tech stocks, crypto etc and delve a little into what the hell is currently going on with the markets. It's free to register here if you'd like to attend on Wednesday evening next week. https://www.thesmartmoneyseries.com/investingoutlook
submitted by EdORiordan28 to irishpersonalfinance [link] [comments]


2022.01.25 16:04 Admiral_Squid My WIP Talos, mostly done with an airbrush so far. I am pretty satisfied with the shading on its armour and skin, let me know what you think.

My WIP Talos, mostly done with an airbrush so far. I am pretty satisfied with the shading on its armour and skin, let me know what you think. submitted by Admiral_Squid to Warhammer40k [link] [comments]


2022.01.25 16:04 Pomposi_Macaroni What questions should I be asking myself about my career?

Hi, I'm a fullstack dev with 3 months of experience working in Montreal for a large company, 4k employees worldwide. I make 55k CAD, which is fine to me for a first rung out of a bootcamp. I'm currently working on internal projects, my job right now is to just to learn so I can eventually work on client projects. The three broad questions I have are:
- what should I be learning? - should I stay in web development? Should I stay fullstack? - do I need to consider my options outside of Montreal/Canada now that remote is so commonplace? - there must be other broad questions that I haven't even thought about, feel free to bring them up.
Currently I know the MERN stack quite well, TS, I'm learning react-testing-library, and I've taken Next.js trainings though I haven't had much of a chance to apply what I learned.
My manager wants to know what else I want to work with, but I have no idea. I have no special preference for any particular paradigm or language, I just like making cool stuff. One option he put on the table is Springboot as there's work to be done with that right now. I think that would be valuable if only because I haven't used that paradigm too much and I would benefit from at least knowing if I hate it.
I don't even have a special interest in web development (I started teaching myself by writing scrapers). it was just an easy way to get my no-degree-having foot in the door during the pandemic. The only real guiding factor I can think of is to orient myself towards what is in demand ; what would you avoid, and what would you say is a safe bet?
submitted by Pomposi_Macaroni to cscareerquestions [link] [comments]


2022.01.25 16:04 JoshSran04 Workload injuries have begun😭

Workload injuries have begun😭 submitted by JoshSran04 to torontoraptors [link] [comments]


2022.01.25 16:04 marvinocjr14 The Cleaning Lady remained steady even after a 2 week hiatus and earned 3.2M LIVE viewers, and scoring a 0.5 in the 18-49 demo!

The Cleaning Lady remained steady even after a 2 week hiatus and earned 3.2M LIVE viewers, and scoring a 0.5 in the 18-49 demo! submitted by marvinocjr14 to TheCleaningLady [link] [comments]


http://top-zen.ru